12/11/2015 | Speakers

Mikolaj Mirowski

mirowski

Polish historian and columnist, cooperates with Liberté! quarterly magazine and the Forum of Polish Jews.